ایران

ایران

آل بویه

حکمرانان آل بویه فی الواقع فرمانروایانی بودند که پس از ورود اعراب به ایران و  برای بازگشت به سرافرازی قبل کشور ایران و بازیابی جاه و مقام  و شکوه ایران حکومت هایی مستقل را تشکیل دادند ،  بنیانگذار حکومت آل بویه فردی با نام عمادالدوله علی بود

در بین  حکمرانان  آل بویه شخصی با نام  عضدالدوله از جمله فرمانراوایانی بود  که در آبادانی و عمران  کشور ایران و برگرداندن عزت و فخر گذشته بر سرزمین ایران  نقشی به سزا ایفا نمود و به همین علت  مشهورتر از دیگر حاکمان آل بویه بود  حکمرانی آل بویه در دوران پادشاهی ملک رحیم پایان یافت

غزنویان

غزنویان یکی از حکمرانان قدرتمندی بودند که فرمانروایی  خود را از افغانستان آغاز نمودند  تا جاییکه قادر گشتند هندوستان را نیز به تصرف خود درآورند ، پایه گذار حکمرانی حکومت

غزنویان شخصی با نام  آلپ تکین بود و فردی با نام خسروملک  آخرین حاکم و فرمانروای دوران حکومت غزنویان به حساب میاید  از دیگر حاکمان و فرمانروایان بسیار معروف دوران

غزنوی سلطان محمود غزنوی و سلطان مسعود غزنوی بودند ،حکیم ابوالقاسم فردوسی در این دوران زندگی میکرده است که خلق شاهنامه یکی از شاهکارهای او در دوران غزنویها است ، لازم

به ذکر است که سلطلن محمود غزنوی در ازای گردآوری شاهنامه که سراسر با زبان پارسی و بدون استفاده از فرهنگ و زبان عربی توسط این حکیم نام آور سروده شده است قول داده بود که

در ازای این کار مقدار زیادی طللای ناب به وی بدهد ولی متاسفانه و بعد از به پایان رسیدن گردآوری شاهنامه به توسط این حکیم فرزانه سلطان محمود غزنوی به عهد خود وفا نکرد و بجای

میزان طلای نابی که قرار بود به حکیم عطا نماید نقره داد و همین مطلب با عث گشت که حکیم فرزانه شیخ ابوالقاسم فردوسی در قطعه شعری خطاب به شاه محمود غزنوی چنین بیان نماید

الا شاه محمود شاه کشور گشای زمن گر نترسی بترس از خدای

غزنویان 2

سرودن همین قطعه شعر از جانب حکیم ابوالقاسم فردوسی با عث گردید تا سلطان محمود  غزنوی از عمل و خلف وعده خود سخت پشیمان گردد و به عوامل خود دستور دهد تا نقره ها را از فردوسی باز ستانند و به او  و مطابق با وعده خود زر ناب عطا نمایند

منتهی ومتاسفانه این در زمانی بود که که وقتی خدم و حشم و کاروان شترهایی که بارشان پر از طلای خالص بود به دروازه شهر رسیدند تا طلاها را به منزل حکیم ببرند مشاهده نمودند که حکیم دار فانی را وداع گفته و جنازه او از آن سوی دروازه شهر برسر دست مردم آن زمان در حال تشییع است  به سوی مزار ابدی او در شهر طوس میباشد

سلجوقیان

طغرل بنیانگذار حکومت سلجوقیان بود و بعد از وی آلب ارسلان و  ملکشاه و  سلطان سنجر و شاهان دیگر در  دوران فرمانروایی سلجوقیان برایران حکمرانی نمودند خاندان سلجوقیان با  شکست دادن حکومت  غزنویان حکمرانی خود را شروع نمودند و قدرت و توان خود را با بکارگیری وزرایی بزرگ و دانشمند تثبیت نمودند ، منتهی آنان نیز توسط خوارزمشاهیانشکست خوردند و حکومت را به خوارزمشاهیان واگذار نمودند

خوارزمشاهیان

خوارزمشاهیان به مانند هر سلسله  پادشاهی دیگری که  برای خود پایتخت و مرکز حکومتی را مشخص مینمایند  شهر نیشابور را به عنوان پایتخت حکمرانی خود تعیین نمودند ،  طول دوران فرمانروایی آنان بر این مرز و بوم یکصد و پنجاه و چهار سال به طول انجامید ، شاعر شهیر عطار نیشابوری و  نظامی گنجوی داستان سرا و شاعر بسیار معروف کشورمان در دوران خوارزمشاهیان زندگی مینمودند ،  در سر انجام کار  مغولها  حکمرانی خوارزمشاهیان را شکست داده و به دوران  سلطنت آنها پایان بخشیدند

مغولها

 مغولان با توفیق یافتن بر حکومت خوارزمشاهیان مدت زمانی را در این مرز و بوم به حکمرانی پرداختند و برای مدتی  تحت فرمانروایی ننگین چنگیزخان مغول  بر این مرز و بوم حکمرانی نمودند.

در دوران فرمانروایی مغولها بر ایران چه ستمهایی که بر افرادی که در ایران زندگی مینمودند روا نشد  و چه سرمایه های گهرباری از این خاک زرخیز این مرز و بوم به یغما و تاراج نرفت

ایلخانان

ایلخانان یکی از حکومت های وابسته به  مغولان  بوده که توسط هلاکو خان مغول  بنیان نهاده شده و با حکمرانی ابوسعید پس از هفتاد و نه سال  خاتمه پیدا نموده معروف است که حضرت مولانا در این دوره از تاریخ میزیسته

تیموریان

پشت و عقبه حکومت تیموریان به مغولها بازگشت دارد ، بنیانگذار حکومت تیموریان  تیمور لنگ بود  که از بستگان چنگیزخان مغول محسوب میگشت حضرت حاقظ شیرازی در این  دوران در قید حیات بوده. پس از گذشت سی و پنج سال حکومت تیموریان به پایان رسیدلازم به ذکر است که  در طی این برهه از زمان  نیز حکومتهای دیگری همانند مرعشیان و آق قویونلو و قراقویونلو تشکیل و به فرمانروایی پرداخته بودند

صفویان

موسس حکومت صفویان  شاه اسماعیل صفوی بوده . طهماسب اول، اسماعیل دوم، محمد خدابنده، شاه عباس، شاه عباس دوم، شاه سلیمان و شاه سلطان حسین از جمله پادشاهان و حکمرانان  حکومت صفویان محسوب میشده اند در دوران صفویان برای نخستین  مرتبه  مذهب شیعه  به عنوان مذهب رسمی ایران معرفی و برگزیده  شد، قزوین ، تبریز و اصفهان از جمله  پایتخت های منتخب و مراکز  حکومت پادشاهان صفوی بوده طول دوران حکمرانی پادشاهان صفوی بر ایران بالغ بر حدود دویست سال محاسبه گردیده

افغانها

افغان ها با توفیق یابی  بر حکومت  صفویان و شکست دادن حکومت آنها و تصرف اصفهان سلسله صفویان را منقرض و برای مدتی بر سرزمین ایران حکمرانی نمودند.

افشاریه

افغانها به دست نادرشاه افشار از اریکه قدرت  به پایین کشیده شدند  و  حکومت افشاری را بنیان نهادند ، افشاریان شهر مشهد را به عنوان مرکز حکومت و پایتخت خود برگزیدند  و به مدت چهل و شش سال به حکمرانی خود ادامه دادند

زندیه

بعد از اتمام حکمرانی افشاریان بر ایران ، کریمخان زند پایه گذار حکومت خاندان زندیه  بر کشور ایران شد ، موسس حکومت زندیه شهر  شیراز را به عنوان مرکزحکمرانی خود  برگزید و پس از سی و چهارسال و در زمان فرمانروایی لطفعلی خان زند این حکومت نیز به سلطنت خود پایان داد

قاجاریه

پایه گذار حکومت خاندان قاجار بر ایران آقا محمدخان قاجار بود و هم او بود که  حکومت قاجاریه را تاسیس نمود. در دوران حکمرانی خاندان قاجار بر ایران  پادشاهانی همچون فتحعلی شاه، محمدشاه، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و در نهایت احمدشاه قاجار تاج پادشاهی بر سر گذاشتند پایتخت حکومت قاجار شهر طهران  بود . این حکومت پس از یکصد و بیست و نه سال و در نهایت بدستان رضاه شاه پهلوی منقرض گشت

حکومت پهلوی

آخرین دوران پادشاهی در ایران ، حکومت پهلوی اول (رضاشاه و بنیانگذار سلسله پادشاهی) و پهلوی دوم (محمدرضا شاه)  بود و در دوران پادشاهی محمدرضا شاه پایان یافت مدت  حکمرانی خاندان پهلوی بر ایران جمعا پنجاه و چهارسال بود