مینی لودر s630

بابکت s630

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat s630 چرخی