مینی لودر s850

بابکت s850

قابلیت های مینی لودر بابکت Bobcat S850 چرخی